Apie

VšĮ “Veiklus Žmogus” yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, skatinanti jaunų žmonių įgalinimą ir asmeninį tobulėjimą vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu neformaliojo švietimo metodais, naudojant fizinio aktyvumo skatinimo priemones, šokiais, sportu ir aktyviu dalyvavimu.

Organizuojame fizinio aktyvumo, kūrybiškumo, jaunimo iniciatyvų ir aktyvaus pilietiškumo projektus ir dalyvauti nacionalinėse bei Europos Sąjungos švietimo programose. Organizuojame tarptautinius renginius sporto ir kultūros srityje. Mes taip pat organizuojame jaunimo užimtumo ir švietimo procesą per sportą ir aktyvų laisvalaikį, bei fizinio aktyvumo skatinimo priemones tiek vietos tiek nacionalinių mastu. Organizuojame konferencijas, seminarus, pristatymus, seminarus, diskusijas, sporto varžybas, šokio renginius, kultūrinius renginius, seminarus ir jaunimo iniciatyvų projektus mūsų organizacijos nariams ir jaunimui vietos / nacionaliniu / tarptautiniu lygmeniu. Taip pat organizuojame sporto programas, šokių veiklą, renginius, stovyklas, lauko programas, aplinkosaugos ir sveikos gyvensenos programas ir renginius, ekologinio informavimo tema.

VšĮ “Veiklus Žmogus” organizuoja jaunimo ugdomąjį laisvalaikį, skatinantį jaunus žmones aktyviai dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje. Vykdome įvairius vietos ir tarptautinius projektus, kuriais siekiama didinti asmeninį tobulėjimą ir savanoriško darbo skatinimą. Mūsų organizacija nori skatinti jaunimo iniciatyvas jaunimui – mes juos remiame teikdami informaciją, priemones ir mokymus, kad padėtų jiems pasiekti savo tikslus. Taip pat organizuojame ilgalaikius projektus, skirtus jaunų žmonių, turinčių mažiau įgūdžių ir mažiau galimybių, socialinei įtraukčiai. Mūsų komandą sudaro savo srities specialistai  ir įvairių profilių jaunimo lyderiai. Esame patyrę rengdami ir įgyvendindami įvairius projektus ir renginius. Taip pat turime patirties koordinuojant projektus ir bendraujant su partneriais .

Mūsų tikslinė grupė yra jaunimas, daugiausia nuo 16 iki 30 metų. Tai jaunimas kuris studijuoja universitetuose, mokosi, mokyklose, dirba ar yra bedarbiai, taip pat dirbame su NEET jaunimu. Mūsų jaunimo tikslinė grupė yra įvairios plataus spektro, turintys skirtingą išsilavinimą. Kai kurie iš jų yra turintys mažiau galimybių dėl švietimo, ekonominių, kultūrinių ir socialinių kliūčių.

In English

VsI “Veiklus Zmogus” (Active Human) is a non-governmental, non-profit organisation promoting self-empowerment and personal development of young people at the local, national and international level through non-formal education methods, dances, sport and active participation activities.

Organising creativity, youth initiatives, and active citizenship projects and participate in National and European Union education programs.

Young people participating in the activities of our organisation participate in international cooperation projects, exchanges, training. We organised international events in the field of sport and culture. We also organize the process of youth employment and education through sport. We organise conferences, seminars, presentations, workshops, discussions, sports competitions, dance events, cultural events, workshops and youth initiatives projects for our organisation members and youth at local/national/international level. Also, we organise Sports programs, Dance activities, Events, Camps, Outdoor programs, Environmental and healthy living programs and events, ecological awareness activities.

 

The organisation uses non-formal education methods and other educational tools in its activities. Also organises educational leisure for young people to motivate young people to participate to the activities of non-governmental organizations actively. We are implementing different local and international projects which aim at increasing personal development and promotion of volunteer work. Our organisation wants to encourage youth initiatives by young people – we support them by providing information, tools, and training to help them get their goals. Also, we organise long term projects for the social inclusion of young people with lower skills and fewer opportunities and to develop solidarity and promote tolerance among young people.

 

In the long run aims and perspective, we intend to strengthen the field of international cooperation between young people for intercultural dialogue, intercultural learning, networking and active civil society.

 

Our team consists of several youth workers and youth leaders of different profiles. We are experienced in the preparation and implementation of various projects and events. We also have experience in coordinating projects, communicating with partners and selecting-preparing participants.

Our target group is young people mostly 16 + years old and youth up to 30 years old. They study in universities, schools, are employed and unemployed, some of them ate NEET’s. Our youth target group are various kind of people with different level of education and background. Some of them are youngsters who have fewer opportunities – educational, economic, cultural, and social obstacles.